Όροι Προμηθειών

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Η GSK διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις που κρίνει κατάλληλους σε σχέση με μία συγκεκριμένη προμήθεια.

Επίσης, ως εταιρεία του ομίλου GlaxoSmithKline εφαρμόζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Τρίτους Προμηθευτές, ο οποίος αποτυπώνει τις δεοντολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζουμε, ώστε να μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας μας στους τομείς που δραστηριοποιείται.