Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Χρήση

Καλωσορίζοντας σας στον διαδικτυακό ιστότοπο της φαρμακευτικής εταιρείας GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε., εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρόσβασή σας σε αυτόν τελεί υπό την προϋπόθεση της αποδοχής και τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, δηλώσεων, αποποιήσεων ευθύνης και πολιτικών, που περιέχονται στο παρόν και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του παρόντος ιστοτόπου (σωρευτικά καλούμενοι ως «Όροι Χρήσης»).

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από τους κατοίκους της Eλλάδος και η GSK δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που είναι εφαρμόσιμοι οι τοπικοί νόμοι.

Εφόσον προβαίνετε σε χρήση, πλοήγηση ή/και συνεχιζόμενη πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου. Η GSK διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους χρήσης οποτεδήποτε. Οι εκάστοτε τροποποιημένοι όροι έχουν άμεση ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Εφόσον δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους χρήσης, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά τον παρόντα ιστότοπο και να επανεξετάζετε τους Όρους Χρήσης.

Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο κατά οιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που:

(α) είναι παράνομος ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει δικαίωμα της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου Εταιρειών GlaxoSmithKline,

(β) απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και κάθε άλλο έγγραφο και νομοθεσία, στα οποία αυτοί αναφέρονται και παραπέμπουν.

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος είναι διαθέσιμος και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα που θεωρούνται πλήρως δικαιοπρακτικά ικανά προς δικαιοπραξία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος δύναται να συνεπάγεται υποχρέωση του χρήστη/επικέπτη σε αποζημίωση. Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπισθεί και διαφυλάξει τη GSK, τους υπαλλήλους και τα στελέχη, όπως και τους προστιθέντες, αντιπροσώπους, συνεργάτες και προμηθευτές αυτής από κάθε απώλεια, κόστος, ζημία ή άλλα έξοδα και εν γένει δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση του παρόντος.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί ως υπηρεσία παρεχόμενη από τη GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. Όπως συμβαίνει και με κάθε υπηρεσία, το περιεχόμενο του ιστοτόπου και οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να μην είναι διαρκώς ενημερωμένα και να καταστούν παρωχημένα. Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση του ιστοτόπου www.gr.gsk.com, ωστόσο, δεν δηλώνει, ούτε αποδέχεται ευθύνη ούτε εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, χρονική καταλληλότητα ή την απουσία σφαλμάτων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο. Το υλικό αυτό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων. Τίποτα στον παρόντα ιστότοπο δε θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παρέχον συμβουλή ή προτροπή ούτε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη. Θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ιατρό ή επαγγελματία υγείας σε σχέση με την κατάσταση της υγείας σας.

O επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου www.gr.gsk.com καθώς και κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από τη χρήση του.

Η GlaxoSmithKline A.E.B.E., όπως και κάθε άλλη εταιρεία του Ομίλου GlaxoSmithKline και οποιοδήποτε άλλο μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, το σχεδιασμό και την πρόσβαση του κοινού στον παρόντα ιστότοπο δεν ευθύνονται και δεν έχουν καμία υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημία επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου, και ενδεικτικά για άμεση, έμμεση ή αποθετική, τυχαία, παρεπόμενη ή άλλη ζημία από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή πράξη ή παράλειψη στο περιεχόμενο του ιστοτόπου www.gr.gsk.com έστω και από ελαφρά αμέλεια υπαλλήλου ή προστηθέντα της GSK.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το υλικό παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων. Η GSK δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή τυχόν απώλειας κέρδους από τυχόν μετάδοση ιών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση ή μετά τη χρήση ηχητικών δεδομένων, βίντεο, δεδομένων, κειμένων ή άλλου υλικού στον ιστότοπο.

Η GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος αποποιείται κάθε ευθύνης. Η νομοθεσία, γενική ή ειδική, μπορεί να προβλέπει δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοτόπου σχετικά με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών από τη GSK στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία δε δύνανται να εξαιρεθούν , περιορισθούν ή άλλως τροποποιηθούν (εφεξής τα «Προβλεπόμενα Δικαιώματα»). Η GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. δεν αποκλείει κανένα από τα Προβλεπόμενα Δικαιώματα, εξαιρεί ωστόσο οποιονδήποτε άλλο όρο ή σιωπηρή εγγύηση προκύπτει από κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. για παραβίαση οποιουδήποτε Προβλεπομένου Δικαιώματος που δεν μπορεί να εξαιρεθεί είναι περιορισμένη κατά τη διακριτική της ευχέρεια ως εξής:

(1) Σε περίπτωση παρεχομένων από τη GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσιών (α) στην εκ νέου παροχή των υπηρεσιών αυτών ή (β) στην κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και

(2) Σε περίπτωση παρεχομένων από την GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. προϊόντων, (α) στην αντικατάσταση των προϊόντων ή στην προμήθεια άλλων αντίστοιχων ή (β) στην κάλυψη του κόστους αντικατάστασής τους ή της αξίας απόκτησης αντίστοιχων προϊόντων.

Πληροφορίες για τη Φροντίδα της Υγείας

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει ενδεχομένως πληροφορίες που αφορούν σε ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους.  Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που παρέχονται στον ιστότοπο να είναι ορθές και ενημερωμένες, οι εν λόγω πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή τη χρησιμότητά τους.

Η GSK δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση πέραν του προβλεπόμενου ακροατηρίου. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον ισχύουν και στο βαθμό που ισχύουν τοπικοί νόμοι. 

Επίσης, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης και δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από ειδικευμένο ιατρό και να βασίζεστε μόνο στις συμβουλές ενός επαγγελματία υγείας σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.

Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την τακτική ενημέρωση του ιστοτόπου, ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν να είναι ορθές και ενημερωμένες, πλην, όμως είναι πιθανό κάποιες πληροφορίες να καθίστανται παρωχημένες διαχρονικά. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της GSK ή για την αναφορά μιας ανεπιθύμητης ενέργειας επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή 210 6882100.

Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ή αν νομίζετε ότι είναι σοβαρή, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, διότι αυτοί βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση ώστε να σας παρέχουν συμβουλές.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Mέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων συνδεδεμένων εταιρειών της GSK σε άλλες χώρες. Παρά το γεγονός ότι η  GSK προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοτόπους τρίτων που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, σας επισημαίνεται και παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι ιστότοποι τρίτων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της GSK και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της GSK. Η GSK δεν φέρει ευθύνη, ούτε συστήνει και αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες ή απόψεις, που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτου μέρους εκτός του ελέγχου της.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού αυτού του ιστοτόπου ανήκουν στον όμιλο εταιριών της GlaxoSmithKline (GSK), των προμηθευτών του ή/και των δημιουργών του,που παραχώρησαν την άδεια για τη χρήση του εν λόγω υλικού, εκτός εάν ρητά άλλως ορίζεται στο παρόντα ιστότοπο.Το περιεχόμενο του προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανεπίτρεπτη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία αυτή.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός εάν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω άδειες:

Μπορείτε να διαβάζετε, να εμφανίζετε, να εκτυπώνετε, να κατεβάζετε και να αναπαράγετε το υλικό από τον ιστότοπο αυτό για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση αρκεί να παραμένει το περιεχόμενο άθικτο και στην ίδια ακριβώς μορφή με την οποία παρουσιάζεται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο και μόνο εφόσον:

(α) αναγνωρίζετε τον παρόντα ιστότοπο ως την πηγή του υλικού και περιλαμβάνετε στο υλικό τη δήλωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «© Όμιλος εταιρειών GSK, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος», αναφέροντας ρητά ότι πηγή του υλικού ήταν η ιστοσελίδα www.gr.gsk.com, ενώ είστε υποχρεωμένοι να συμπεριλαμβάνετε αναγνώριση της πηγής και της διεύθυνσης του ιστοτόπου σε κάθε αντίγραφο του υλικού και

(β) ενημερώνετε το τρίτο μέρος (που τυχόν λαμβάνει γνώση του υλικού που κάνετε προσωπική χρήση) ότι οι παρούσες προϋποθέσεις ισχύουν και γι' αυτόν/ήν και ότι οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.

Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του υλικού ή μέρους αυτού σε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ειδικότερα (αλλά χωρίς περιορισμό), απαγορεύεται η διανομή ή αντιγραφή των ιστοσελίδων www.gr.gsk.com για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση του υλικού του παρόντος ιστοτόπου εκτός εάν επιτρέπεται ρητά και ειδικά.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ή να ερμηνευτεί ως ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας/copyright της GlaxoSmithKline ή ως παραχώρηση άδειας χρήσης ή δικαιώματος χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών σημάτων ή  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ομίλου εταιρειών GSK ή οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου.

Η GSK δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα εμπορικά αυτά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα εκλαμβάνεται ως χορηγία ή προσυπογραφή εκ μέρους της GSK.

Χρήση των Πληροφοριών

Οι επικοινωνίες χρηστών ή άλλο υλικό που αποστέλλεται μέσω του διαδικτύου και το οποίο αναρτάται σε ιστότοπο της GSK ή άλλως (εκτός από εκείνες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή/και πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και διέπονται από την Πολιτική περί Απορρήτου της GSK) θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και η GSK δεν έχει καμία υποχρέωση οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις εν λόγω πληροφορίες. Η GSK έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό τον οποίο κρίνει κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης, και δύναται να χρησιμοποιεί ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στις εν λόγω πληροφορίες, και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να καταβάλλει αμοιβή στους χρήστες για να έχει το δικαίωμα να το κάνει.

Απόρρητο

Η GSK σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου της. Ανατρέξτε στην Πολιτική περί Απορρήτου της GSK για επεξήγηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών σας αναφορικά με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μη πρόσκληση για συναλλαγές

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση αξιογράφων ή ADR της GSK.  Ειδικότερα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει να εκλαμβάνετε την παλαιότερη απόδοση της τιμής των αξιογράφων ως οδηγό για τη μελλοντική απόδοση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.