Οι Δεσμεύσεις μας

Το 2012 αναπτύξαμε παγκοσμίως δεσμεύσεις για το μέλλον στους τέσσερις τομείς της υπεύθυνης επιχειρηματικής μας προσέγγισης.

Οι δεσμεύσεις αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων αναγκών στον τομέα της υγείας που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, ενώ ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις αξίες μας.

Κάθε χρόνο αναφέρουμε την πρόοδό μας έναντι αυτών των δεσμεύσεων και εδώ παρέχουμε ονομαστικά τις δεσμεύσεις εκείνες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μας.

Προώθηση των αξιών μας στις πρακτικές πωλήσεων και προώθησης προϊόντων

Επιδιώκουμε η προσέγγισή μας στις πωλήσεις και τις πρακτικές προώθησης προϊόντων παγκοσμίως να βασίζεται στις αξίες μας και να διατηρεί στο επίκεντρο το πραγματικό όφελος για τους ασθενείς και τους καταναλωτές.

Η ασφάλεια των ασθενών και των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητά μας

Η διασφάλιση των συμφερόντων και της ασφάλειας ασθενών και καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας στον τρόπο που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις κλινικές μας μελέτες, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, καθώς και στον τρόπο που παρακολουθούμε και υποβάλλουμε εκθέσεις για ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρήση του προϊόντος.

Ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε ζώα

Αμφισβητούμε αυστηρά την ανάγκη για μελέτες σε ζώα και καταβάλλουμε προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην καλή διαβίωση των ζώων, επενδύοντας στην ανάπτυξη εναλλακτικών μελετών και στην ανταλλαγή δεδομένων με βάση τα ζώα.

Υπεράσπιση και Σεβασμός των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Ενσωμάτωση των Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Επιχειρήσεων σε όλες τις ενέργειές μας και στις σχέσεις με τους προμηθευτές μας.

Διαφάνεια στα δεδομένα κλινικών μελετών

Επιδιώκουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα των κλινικών μελετών μας, συμπεριλαμβανόμενης της δημοσίευσης εκθέσεων κλινικών μελετών σύμφωνα πάντοτε με το νόμο (χωρίς αναλυτική αναφορά στα δεδομένα ασθενών) για όλες τις μελέτες φαρμάκων που πραγματοποιούνται από την GSK και, στα πλαίσια μιας κατάλληλης διαδικασίας, να παρέχουμε στους ερευνητές ευκαιρίες για περαιτέρω επιστημονική έρευνα δια μέσω της πρόσβασης σε ανώνυμα δεδομένα ασθενών.

Ήθος και διαφάνεια κατά την αλληλεπίδραση με τρίτα μέρη (stakeholders)

Όλες οι αλληλεπιδράσεις της GSK με ομάδες ασθενών, πολιτικούς παράγοντες και εν γένει τρίτα μέρη διεξάγονται κατάλληλα, με ήθος, διαφάνεια, εντιμότητα και ακεραιότητα.