Υπεύθυνη Συμπεριφορά

Η δέσμευσή μας να είμαστε μία υπεύθυνη εταιρεία, διαπνεόμενη από αξίες, αποτελεί τη βάση για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, όπως τις πρακτικές πωλήσεων και προώθησης προϊόντων, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την άσκηση επιρροής και τη χάραξη πολιτικών, τις σχέσεις μας με προμηθευτές και τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούμε τις έρευνές που διεξάγουμε.

Κάθε επιχειρηματική μας απόφαση λαμβάνεται με γνώμονα τις θεμελιώδεις αξίες μας. Αναμένουμε από όλους τους εργαζόμενούς μας να εφαρμόζουν πάντα την αρχή της διαφάνειας, να σέβονται τον άνθρωπο, να επιδεικνύουν υψηλότατη ηθική ακεραιότητα και να υιοθετούν μία προσέγγιση που θέτει τον ασθενή στο επίκεντρο. 

Κοινωνική Συνεισφορά

Γνωρίζοντας ότι μία ηγετική θέση συνεπάγεται και ευθύνες, στη GSK πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή και δημιουργική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και αξιοποιούμε τα επιχειρηματικά μας κίνητρα και σημαίνει λειτουργία με τρόπο που να αντανακλά τις αξίες της εταιρείας μας.

Η GSK, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και δράσεις ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Παγκοσμίως, η GSK φημίζεται για τα προγράμματα που υλοποιεί στις χώρες του τρίτου κόσμου και αφορούν στην πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας.

Στην Ελλάδα, με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζουμε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα ενισχύουμε  οργανώσεις υποστήριξης ασθενών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας.

Ερευνητικές πρακτικές

Ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε να διεξάγουμε τις έρευνες που υποστηρίζουμε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ποιότητας.

Οι δεσμεύσεις μας

Ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις μας για το μέλλον που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων υγειονομικών αναγκών και βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με τις αξίες μας.