Υπευθυνότητα

Για τη GSK δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα χωρίς υπευθυνότητα. Αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα, να νιώθει καλύτερα και να ζει περισσότερο.

Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, προσαρμόζουμε καταλλήλως το επιχειρηματικό μας μοντέλο και ακολουθούμε μία στρατηγική που μας κάνει αποδοτικούς μέσω καινοτομίας και διευρυμένης πρόσβασης, καθοδηγούμενοι από τις αξίες μας. 

Ο τρόπος λειτουργίας μας είναι εξίσου σημαντικός με την επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Emma Walmsley, CEO GSK

Δεσμεύσεις

Το 2012 αναπτύξαμε παγκόσμια 23 δεσμεύσεις για το μέλλον στους τέσσερις τομείς της υπεύθυνης επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων αναγκών στον τομέα της υγείας και ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις αξίες μας:

Υγεία για όλους

Αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και βελτιώνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων στην υγειονομική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο.

Η συμπεριφορά μας

Ενσωματώνουμε τις αξίες μας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, στους τρόπους με τους οποίους ερευνούμε, αναπτύσσουμε, διαθέτουμε και προωθούμε τα προϊόντα μας.

Οι άνθρωποί μας

Δημιουργούμε ένα γόνιμο και θετικό περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενους της εταιρείας να αναπτύξουν τις ικανότητες και να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ο πλανήτης μας

Διαχειριζόμαστε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τις εργασίες και τα προϊόντα μας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της χρήσης ύδατος και των αποβλήτων.

Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)

Διατηρούμε επικοινωνία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών: Αλληλεπιδρούμε καθημερινά με πελάτες, συνομιλούμε με κυβερνητικούς φορείς και ομάδες υποστήριξης ασθενών, ενώ συνεχίζουμε τον τακτικό διάλογο με εργαζόμενους, προμηθευτές, συνεργάτες και επενδυτές.

Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς μπορεί να επηρεάσει-ή να επηρεαστεί- η δραστηριότητά μας από αυτά. Οι παρατηρήσεις τους μας βοηθούν να εντοπίσουμε και να ιεραρχήσουμε σημαντικά ζητήματα, βρίσκοντας απαντήσεις που προάγουν το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και της δραστηριότητάς μας.