Κώδικας Συμπεριφοράς GSK

Kατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς Τρίτων 

Βασική αρχή μας είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, παρέχουμε πάντοτε προκαταβολικά οδηγίες σε όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, προκειμένου να τα ενημερώσουμε σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και των πολιτικών κατά της διαφθοράς αλλά και για το τι περιμένουμε από αυτά κατά τη συνεργασία μας. Το ίδιο ζητούμε και από τους συνεργάτες μας.