Διαφάνεια

  

Δημοσιοποίηση των πληρωμών που πραγματοποιηθήκαν σε ΕΥ στην Ελλάδα

Ως μέρους του στόχου μας να είμαστε παγκοσμίως μία από τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και με τις καλύτερες επιδόσεις εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, να ενισχύουμε την διαφάνεια σε μία ήδη πολύ καλά ρυθμισμένη βιομηχανία και να ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με τους ΕΥ και με τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς για μελλοντική συνεργασία.

Η συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, των ρυθμιστικών αρχών, των ΕΥ, των ΕΥΦ και των ασθενών είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι σχέσεις έχουν βοηθήσει στην παροχή πολυάριθμων καινοτόμων φαρμάκων και έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι ΕΥ ήταν ανέκαθεν και θα είναι για πάντα, πολύτιμοι συνεργάτες της GSK. Ως ειδικοί στον τομέα τους, μας παρέχουν επιστημονική και ιατρική γνώση και εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η συνεργασία είναι θεμελιώδης για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, από το 2016 οι εταιρείες-μέλη της EFPIA έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ, σε σχέση με συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως αμοιβές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ομιλιών, σε ατομική βάση (κατ’ εξαίρεση σε συγκεντρωτική βάση). Οι παροχές που πραγματοποιούνται στους ΕΥ και ΕΥΦ για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.

Οι πληροφορίες δημοσιεύονται ετησίως σε δημόσιες πλατφόρμες. Είτε στην ιστοσελίδα της ίδιας της εταιρείας είτε, όπως συνέβη σε ορισμένες χώρες, σε μια κεντρική πλατφόρμα που συγκέντρωνε δεδομένα από διαφορετικές εταιρείες

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, η GlaxoSmithKline A.E.B.E.ως φαρμακευτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην εν λόγω χώρα, υποχρεούται να δημοσιοποιει κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, σχετικά με συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Η δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) επιβάλλεται παράλληλα τόσο από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ) όσο και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΕFPIA), μέλος των οποίων είναι η GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται ονομαστικά οι παροχές της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε προς ΕΥΦ καθώς και ιδιώτες ΕΥ που συνδέονται με προωθητικές δραστηριότητες, για το διάστημα από 1/1/2018 – 31/12/2018.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δημοσιοποίηση των παροχών προς ΕΥ για το αντίστοιχο διάστημα, γίνεται κατά τρόπο συγκεντρωτικό.

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω υποχρέωση δημοσιοποίησης εφαρμόζεται ως ερμηνεύτηκε με τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προχωρά με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις και επιφυλλάσσεται εν αναμονή νεώτερων ή ειδικότερων οδηγιών ως προς το περιεχόμενο της εν λόγω υποχρέωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση δημοσιοποίησης αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Οι Δημοσιοποιήσεις της GSK για την Ελλάδα

Οι παρακάτω σύνδεσμοι θα σας οδηγήσουν στις δημοσιοποιήσεις – των παροχών – για την Ελλάδα σε εναρμόνιση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), καθώς και στις μεθοδολογικές σημειώσεις για περαιτέρω επεξηγήσεις αναφορικά με τα δεδομένα που δημοσιοποιούμε.

Παρακαλώ δείτε τις μεθοδολογικές σημειώσεις για περαιτέρω επεξηγήσεις αναφορικά με τα δεδομένα που δημοσιοποιούμε.