Διαφάνεια

  

Δημοσιοποίηση των πληρωμών που πραγματοποιηθήκαν σε ΕΥ στην Ελλάδα

Ως μέρους του στόχου μας να είμαστε παγκοσμίως μία από τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και με τις καλύτερες επιδόσεις εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, να ενισχύουμε την διαφάνεια σε μία ήδη πολύ καλά ρυθμισμένη βιομηχανία και να ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με τους ΕΥ και με τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς για μελλοντική συνεργασία.

Η συνεργασία μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, των ρυθμιστικών αρχών, των ΕΥ, των ΕΥΦ και των ασθενών είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι σχέσεις έχουν βοηθήσει στην παροχή πολυάριθμων καινοτόμων φαρμάκων και έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι ΕΥ ήταν ανέκαθεν και θα είναι για πάντα, πολύτιμοι συνεργάτες της GSK. Ως ειδικοί στον τομέα τους, μας παρέχουν επιστημονική και ιατρική γνώση και εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η συνεργασία είναι θεμελιώδης για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, από το 2016 οι εταιρείες-μέλη της EFPIA έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ, σε σχέση με συνταγογραφούμενα φάρμακα, σε ατομική βάση (κατ’ εξαίρεση σε συγκεντρωτική βάση). Για παράδειγμα, αυτές οι παροχές συμπεριλαμβάνουν χορηγίες που αφορούν έξοδα ταξιδιών και  κόστος εγγραφών για την παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων, τις αμοιβές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ομιλίες, τη συμμετοχή σε προεδρία συνεδρίων και τις χορηγίες σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Οι παροχές που πραγματοποιούνται στους ΕΥ και ΕΥΦ για δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις παροχές που πραγματοποιούνται δημοσιεύονται ετησίως σε δημόσιες πλατφόρμες. Είτε στην ιστοσελίδα της ίδιας της εταιρείας είτε, όπως συνέβη σε ορισμένες χώρες, σε μια κεντρική πλατφόρμα που συγκέντρωνε δεδομένα από διαφορετικές εταιρείες.

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, όπως ισχύει,  η GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. ως φαρμακευτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην εν λόγω χώρα, υποχρεούται να δημοσιοποιεί κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σε ατομική βάση ανά αποδέκτη, σχετικά με συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Η δημοσιοποίηση των παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) επιβάλλεται παράλληλα τόσο από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ) όσο και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (Κώδικας Δημοσιοποίησης ΕFPIA), μέλος των οποίων είναι η GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. 

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται ονομαστικά οι παροχές της GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε προς ΕΥΦ καθώς και ιδιώτες ΕΥ που συνδέονται με προωθητικές δραστηριότητες, για το διάστημα από 01/01/2019 and 31/12/2019.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δημοσιοποίηση των παροχών προς ΕΥ για το αντίστοιχο διάστημα, γίνεται κατά τρόπο συγκεντρωτικό.

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω υποχρέωση δημοσιοποίησης εφαρμόζεται ως ερμηνεύτηκε με τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως  δημοσιεύτηκαν στις 30.06.2016 και 13.4.2017 αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει επιβεβαιώσει την εν λόγω υποχρέωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προχωρά με τις εν λόγω δημοσιοποιήσεις και επιφυλάσσεται τυχόν αλλαγών που δύναται να προκύψουν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση δημοσιοποίησης αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Οι Δημοσιοποιήσεις της GSK για την Ελλάδα  - Πατήστε εδώ