Δημόσια Πολιτική και Υποστήριξη Ομάδων Ασθενών

Μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες συνεργαζόμαστε παγκοσμίως με κυβερνήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, πολυμερείς οργανισμούς και επαγγελματικά σωματεία προκειμένου να προωθήσουμε τις πολιτικές εκείνες που προασπίζουν τα συμφέροντα των ασθενών, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Επίσης, διατηρούμε συνεργασία και παρέχουμε υποστήριξη σε ομάδες ασθενών ώστε να αποκτήσουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε προϊόντα και να υποστηρίξουμε τις πολιτικές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις μας με πολιτικούς και ομάδες υποστήριξης ασθενών διεξάγονται καταλλήλως, δεοντολογικά και με διαφάνεια. Δημοσιεύουμε τα κριτήρια για συνεργασία με μη κυβερνητικές ομάδες προώθησης συμφερόντων για να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια στα κίνητρα και τους σκοπούς της προσέγγισής μας.

Υποστήριξη των ασθενών

Τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα εμβόλια έχουν σημαντικά οφέλη τόσο για μεμονωμένους ασθενείς όσο και για τη δημόσια υγεία. Για να επιτευχθούν αυτά τα οφέλη, το αίσθημα ευθύνης μας υπαγορεύει να αλληλεπιδρούμε με εξωτερικές ομάδες κατά τη διάρκεια της έρευνας, της ανάπτυξης και της διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων και των εμβολίων μας. Αυτό μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την εμπειρία των ασθενών, των επιστημόνων, των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς πρέπει να διεξάγεται μια πιο αποτελεσματική έρευνα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις θεραπείες και πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ασθενών.

Σε μερικές περιπτώσεις, αυτές οι αλληλεπιδράσεις αφορούν στην παροχή χρηματοδότησης από τη GSK σε παγκόσμιο επίπεδο κατόπιν κατάλληλων αξιολογήσεων και προς ενίσχυση φορέων που αναγνωρισμένα εργάζονται για την πρόοδο στον τομέα της υγείας.
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι σχέσεις μπορεί να εγείρουν προβληματισμούς και για το λόγο αυτό εκφραζόμαστε πάντα με διαφάνεια σε σχέση με τις πληρωμές που πραγματοποιούμε και τους λόγους που τις πραγματοποιούμε. 

Οικονομική υποστήριξη ομάδων ασθενών

Προσφέρουμε οικονομική υποστήριξη σε ομάδες ασθενών για να καλύψουν τις καθημερινές δαπάνες λειτουργίας τους και να διενεργήσουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες. Η υποστήριξή μας περιλαμβάνει επίσης συνδρομή στην επιμόρφωση για το προσωπικό και συνεργασία για την πληροφόρηση σχετικά με τις νόσους και τα προγράμματα πρόληψης. Οι σχέσεις μας με αυτές τις ομάδες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών και τις ασθένειες από τις οποίες πάσχουν, κάτι που καθοδηγεί τη δραστηριότητα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η υποστήριξη που παρέχουμε βοηθά να ακουστούν οι απόψεις των ασθενών στο δημόσιο διάλογο για την υγειονομική περίθαλψη καθώς και να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες τους.

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2014

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2015

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2016

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2017

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2018

Υποστήριξη σε Συλλόγους Ασθενών 2019

Η διαφάνεια ως βασική αρχή στις σχέσεις με τις ομάδες ασθενών

Από το 2005 εφαρμόζουμε  τον «Κώδικα πρακτικής για τις σχέσεις με τις οργανώσεις ασθενών» με κεντρικούς άξονες τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργανώσεων, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαφάνεια. Οι βασικές αρχές του κώδικα αυτού, εφαρμόζονται πλέον από το σύνολο του φαρμακευτικού κλάδου με την υιοθέτηση του Κώδικα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), τον οποίο έχει ενστερνιστεί και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Στο πλαίσιο του κώδικά της GSK, ο οποίος καθορίζει τις συνεργασίες της εταιρείας μας με συλλόγους ασθενών, δημοσιοποιούμε κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά με την οικονομική ενίσχυση ανά σύλλογο και ανά έργο, ενώ η οικονομική υποστήριξη προς τις οργανώσεις υποστήριξης ασθενών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν ετησίως, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.